Kriteret e pranimit të studimeve në Universitetin Bujqësor të Tiranës, për vitin akademik 2022-2023

Kriteret e miratuara nga Universiteti Bujqësor i Tiranës sipas programeve në 5 fakultetet e UBT-së, për pranimin e studimeve në Vitin Akademik 2022-2023 janë si më poshtë :

1. Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit           

2. Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit  

3. Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

4. Fakulteti i Shkencave Pyjore                     

5. Fakulteti i Mjekësisë Veterinare