Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë

Zyra e marrëdhënieve me jashtë është përgjegjëse për promovimin e ndërkombëtarizimin e Universitetit Bujqësor të Tiranës, ngritjen dhe nxitjen e bashkëpunimeve ndërkombëtare si dhe ardhjen ne ndihmë te anëtarëve të stafit të universitetit në mbështetje të aktiviteteve të tyre ndërkombëtare.

Ky mision përfshin gjenerimin dhe zbatimin e masave për rritjen e lëvizshmërisë ndërkombëtare të studentëve dhe stafit akademik, integrimin e Universitetit Bujqësor të Tiranës në Programet Evropiane brenda fushave të arsimit, bujqësisë dhe shkencës dhe në rrjetet ndërkombëtare si dhe koordinimin me  universitetet e huaja dhe institucionet e arsimit të lartë.

Hulumtimi dhe mësimdhënia e shkëlqyeshme është e mundur vetëm në një kontekst ndërkombëtar. Universiteti Bujqesori i Tiranes është një universitet tërheqës për studentët, punonjësit dhe mysafirët me një horizont ndërkombëtar. UBT ofron një sërë mundesish ne funksion të internacionilizimit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar.

Karakterizohet nga:

 • Një sërë kursesh ndërkombëtare me programe në gjuhën angleze dhe se shpejti edhe me diplomë të dyfishtë
 • Programe shkëmbimi, bursa dhe mundësi financimi për të ardhurat dhe daljet
 • Rrjete globale në kërkim dhe mësimdhënie, secila me rreth 100 partnerë ndërkombëtarë
 • Një mjedis tërheqës ekonomikisht dhe kulturor
 • Një kulturë mikpritëse
 • Një reputacion shumë të mirë kombëtar dhe një rrjet global alumni ndërkombëtarë

DETYRAT KRYESORE TË ZYRËS SË MARRËDHËNIEVE ME JASHTË


Në përputhje me rregulloren e Drejtorisë së Marrëdhënieve Institucionale, kjo zyrë ka këto detyra kryesore:

 1. Përgatit në bashkëpunim me Drejtorinë e Projekteve dhe Zhvillimit draft-marrëveshjet dhe protokollet për bashkëpunim ndër-universitar ndërkombëtar në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze;
 2. Bën përgatitjen e korrespodencës ndërkombëtare në gjuhë të huaja për Rektorin, Zv.Rektorin për Marrëdhënie me Institucionet dhe Publikun si dhe për Drejtuesit e tjerë në Universitet;
 3. Bashkëpunon me Sektorin e Sekretarise Mesimore dhe Sherbimit per studentet ne lehtesimin e konfirmimit te dokumentacionit te leshuar nga kjo zyre ku vertetohen studimet e kryera ne UBT, te kerkuara nga universitete dhe institucione te huaja.
 4. Sjell dhe shpërndan informata lidhur me marrëdhëniet ndërkombëtare ndër-universitare;
 5. Ndihmon në krijimin e lidhjeve me universitetet dhe institucionet e huaja, i këshillon profesorët në krijimin e këtyre lidhjeve.
 6. Mbledh të dhëna për fondet kombëtare dhe ndërkombëtare në dispozicion për lëvizje të studentëve dhe të mësimdhënësve, si DAAD, EU, Fullbright, BritishCouncil, si dhe shpërndan informacione nëpër fakultete
 7. Formulon Notat Verbale për ambasadat e huaja për proçedurë vize.
 8. Përpilon Akt- Marrëveshjet lidhur me lëvizjet jashtë shtetit të personelit akademik;
 9. Në bashkëpunim me Drejtorinë e Komunikimit, përgatit materialet e Sektorit për Marrëdhënie me Jashtë në web-in e UBT-së
 10. Mbledh të dhëna për fondet ndërkombëtare për bursa të studentëve dhe të stafit akademik.
 11. Përpilon urdhërat financiare që i drejtohen Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit lidhur me aktivitetet me jashtë;
 

Njoftime