ORGANET DREJTUESE

SENATI AKADEMIK   

Është organ më i lartë drejtues akademik i Universitetit të Bujqësor i Tiranës. Ai përbëhet nga 21 anëtarë, personel akademik dhe studentë, të cilët zgjidhen drejtpërdrejt nga grupet përkatëse të anëtarëve të institucionit.BORDI I ADMINISTRIMIT

Është organi më i lartë kolegjial administrativ i UBT, i cili garanton përmbushjen e misionit të UBT, mbarëvajtjen financiare dhe administrative të tij.
Lexo më shumë ...

KËSHILLI ETIKËS      

Është Organ i tretë Kolegjial më i rëndësishëm në Universitetit Bujqësor të Tiranës pas Senatit Akademik dhe Rektoratit.
Lexo më shumë...

DVBSC                         

Ka përgjegjësinë e ngritjes, zbatimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë në të gjitha aktivitetet mësimdhënësë në UBT, mbështetur në Kodin e Cilësisë në Arsimin e Lartë si dhe standardet dhe udhëzimet evropiane për sigurimin e cilësisë në Hapësirën Evropiane të Arsimit të Lartë.

Lexo më shumë...