Grupi Mësimor Kërkimor -  Prodhimi i Bimëve të Arave

Prof. Dr. Evan RROÇO,

Pedagog

E-mail: erroco@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Agronomike

Prof. Dr. Foto KASHTA,

Pedagog

E-mail:  fkashta@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Agronomike

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Nikollaq BARDHI,

Pedagog 

E-mail: nikollbardhi@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Agronomike

Prof. Asoc. Dr. Pëllumb HARIZAJ,

Pedagog 

E-mail: pharizaj@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Agronomike

MSc. Moltine PREBIBAJ,

Asistent Lektore

E-mail: mprebibaj@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Agronomike