Grupi Mësimor Kërkimor -  i Studimit të Drurit

Prof. Dr. Entela LATO,

Përgjegjëse Departamenti

E-mail: elato@ubt.edu.al

Departamenti i Industrisë së Drurit

Prof. Asoc. Holta ÇOTA,

Lektore

E-mail:  hcota@ubt.edu.al

Departamenti i Industrisë së Drurit

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Doklea QUKU,

Zv. Dekane

E-mail: dquku@ubt.edu.al

Departamenti i Industrisë së Drurit

 Hap profilin e plotë