Programet e Studimit Master në UBT

Master Profesional

                                                      Menaxhim Mjedisi 


   Zhvillim Rural dhe Mjedisor i Qëndrueshëm

                                      Mbrojtja Kimike dhe Fitofarmacia

                   Teknologjitë e Avancuara në Hortikulturë

                     Teknologjitë e Prodhimit në Akuakulturë

                                                         Arkitekturë Peizazhi 
                        Komunikim dhe Ekstension Bujqësor


Master Shkencor

Agronomi                                                                  

Zootekni dhe siguria e produkteve blegtorale          

Akuakulturë                                                              

Hortikulturë                                                             

Mjekësia e Bimëve                                                   

Inxhinieri Agromjedisi                                               

Energjitë e Rinovueshme                                         

Menaxhim i Burimeve Natyrore                                

 Master Profesional

                 Menaxhim i Ndërmarrjeve të Agrobiznesit

                                     Ekonomi dhe Politikat Agrare

                      Menaxhim Informacioni në Agrobiznes

                                         Menaxhim i Turizmit Rural

                              Finacë Bankë Master ProfesionalMaster Shkencor

Administrim i Ndërmarrjeve                                     

Ekonomi dhe Politikat Agrare                  

Financë Kontabilitet                                                 


Master Profesional


                                    Cilësia dhe Siguria Ushqimeve

                                                   Analiza e Ushqimeve

Master Shkencor

Bioteknologji Ushqimore                                           

Teknologji Agroushqimore                                         

Vreshtari Enologji                

Master Profesional

   Menaxhimi i Integruar i Pyjeve me Bazë Komuniteti

                                                     Konstruksione Druri

Master Shkencor

 Inxhinieri Pyjore                                                      

Inxhinieri Përpunim Druri                                         

Master Profesional

                                                     Menaxhim Veterinar

Master Shkencor 

Mjekësi Veterinare