Vlerat


Aktivitetet kërkimore, arsimore, profesionale dhe publike, si dhe marrëdhënia ndërmjet anëtarëve të komunitetit bazohen në:

  • Ekselencë akademike dhe përsosmëri (në kërkim shkencor dhe mësimdhënie)
  • Lirinë akademike të personelit, anetareve te tjere dhe studentëve
  • Transparencen dhe autonominë në raport me shtetin, partitë politike, korporatat dhe bashkësitë fetare,
  • Bashkëpunimin dhe humanizmin per të drejtat e njeriut duke përfshirë mundësi te barabarta dhe solidaritet per te gjitha shtresat e shoqerise,
  • Përgjegjësine (kombëtare dhe ndërkombëtare) dhe qëndrim etik dhe te përgjegjshëm ndaj cdo situate dhe zhvillimi.