Pedagog

 

Prof. As. Dr. Adrian DOKO

Pedagog

E-mail: adoko@ubt.edu.al 


Edukimi

“Profesor i Asociuar”, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 03.11.2015

“Doktor”, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 18.05.1996

“Agronom i Lartë” Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1984

Lëndët:

Ekologji

Bazat e Ekologjisë

Ekologji Urbane

Agroekologji

Zhvillim i Qëndrueshëm

Kerkimet Shkencore

Ekologji-Agroekologji; Zhvillim i Qëndrueshem; Biodiversitet


Shkarko CV