Kryetare

Prof. Asoc. Dr. Ariola DEVOLLI

Lektore

E-mail: adevolli@ubt.edu.al


Edukimi

Titulli Prof.Asoc.Dr.Fakulteti i Biotechnologjisё dhe Ushqimit, Universiteti Bujqёsor i Tiranёs, 2020.

Grada Shkencore “Doktor”, Fakulteti i Shkencave tё Natyrёs, Universiteti i Tiranёs, 2011.

Master Shkencor, Fakulteti i Shkencave tё Natyrёs, Universiteti i Tiranёs 2006

Diplomё, e Integruar e Nivelit tё dytё, Fakulteti i Shkencave tё Natyrёs, Universiteti Tiranёs, Tiranё,2001

Lёndёt:

  • Kimi Analitike
  • Kimi Analitike dhe Instrumentale
  • Kimi e Pёrgjithshme dhe Inorganike
  • Analizat Fiziko-Kimike tё Ushqimeve

 

Interesat kërkimore

  • Siguria dhe cilësia e produkteve ushqimore:
  • Pёrcaktimi i niveleve tё metaleve tё rёnda nё ujё dhe në produkte ushqimore.
  • Analizat fiziko-kimike, cilёsia, siguria dhe jetёgjatesia e produkteve ushqimore.
  • Analizat fiziko-kimike tё ujërave:
  • Ujërat sipёrfaqёsorё,  nёntokёsorё dhe të shkarkimeve tё industrive ushqimore si dhe dhe impakti mjedisor
  • Reduktimi i ndotjeve mjedisore përmes koncepteve të green chemistry dhe ekonomisë qarkulluese