Aplikime për kuotat e veçanta dhe për transferim studimesh nga Jashtë IAL-së

Bazuar në Kreu IV të Udhëzimit Nr. 12, datë 30.06.2023 të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe në Urdhërin e Përbashkët Nr. 10, datë 10/07/2023, shpallet lista e aplikantëve për kuotat e veçanta në programet e studimeve me karakter profesional.

 - Lista e aplikimeve per transferime ne ciklin e pare te studimeve nga Institucione te tjera IAL-se_2023-2024 

- Lista e aplikimeve per kuotat e vecanta_2023-2024 

Njoftimi për fillimin e regjistrimeve për ciklin e dytë të studimeve