OFERTE - PUNE

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel administrativ në kategorinë "Specialist" në Sektorin e të Ardhurave dhe Buxhetit pranë Drejtorisë së Ekonomisë dhe Financës.

1 - Specialist - Kategoria IV-a.

Kritere të Veçanta janë:

o Të ketë kryer studimet në fushën e Ekonomisë, brenda dhe jashtë vendit.

o Të ketë përvojë pune në fushën përkatëse.

o Të ketë njohuri shumë të mira në një nga 5 gjuhët e huaja

Ne rast mosplotësimi të kritereve me sipër dosja e aplikantit nuk pranohet.

Konkursi do të zhvillohen në godinën B, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit (kati I), Salla e Projekteve në datën 27/06/2023 në orën 15:00 

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 24/06/2023.

Kriteret e përgjithshme dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkëngjitura.

Kriteret
OFERTE - PUNE