OFERTE – PUNE për personel administrativ në kategorinë “Specialist Finance/Ekonomist”


Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel administrativ në kategorinë “Specialist Finance/Ekonomist” në Fermën Didaktike Eksperimentale.

I -Specialist-Kategoria IV-a.

Kritere të Veçanta janë:

  • Të ketë kryer studimet në fushën e Ekonomisë, brenda dhe jashte vendit.
  • Të zoterojë përdorimin e kompjuterit në programet ekonomike.
  • Të ketë përvojë pune së paku 5 vite në fushën përkatëse.

Në rast mosplotësimi të kritereve më sipër dosja e aplikantit nuk pranohet.

Konkursi do të zhvillohen në godinen e Rektoratit të Ri (kati I) në datën 18.11.2022 në orën 1400

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorine e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 15.11.2022.

Kriteret e përgjithshme dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkëngjitura.

Kriteret.pdf

Listat e kandidatëve fitues të ciklit të dytë dhe të tretë