OFERTE – PUNE për personel akademik në kategorinë “Lektor”  pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit


Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vende pune për personel akademik në kategorinë “Lektor”  pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit.

Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datën 13.12.2022  në orën 14:30.

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike, të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 09.12.2022.

Kriteret dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkangjitura më poshtë.

Kriteret

Thirrje per Giessen