OFERTE – PUNE për personel ndihmës akademik në kategorine “Specialist”Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall I (një) vend pune për personel ndihmës akademik në kategorinë “Specialist” niveli IV-a, në Departamentin e Mbrojtjes së Bimëve pranë Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit.

I -Specialist-Kategoria IV-a.

Kritere të Veçanta:

  • Të ketë përfunduar studimet në fushen e bioteknologjisë molekulare preferohet studime të kryera brenda dhe jashtë vëndit, në nivelin bachelor dhe master shkenor.
  • Të ketë eksperiencë pune në profesion, preferohet në laborator.
  • Njohuri të gjuhës angleze, e shoqëruar me dëshmi.

Në rast mosplotësimi të kritereve më sipër dosja e aplikantit nuk pranohet.

Konkursi do të zhvillohen në godinen e Rektoratit te Ri (kati I) në daten 17.11.2022 ne orën 1200

Të interesuarit do të dergojnë dokumentacionin e nevojshem në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 14.11.2022.

Kriteret e përgjithshme dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkengjitura.

Kriteret.pdf

OFERTE – PUNE për personel administrativ në kategorinë “Specialist Finance/Ekonomist”