Përgjegjës i GMK

 

Prof. Dr. Drini SALKO

Përgjegjës i GMK

E-mail: dsalko@ubt.edu.al


Edukimi

Profesor   Nëntor   2007

Profesor i Asociuar  Qershor  2001

Doktor i Shkencave Shtator 1996

Diplomë Universitare në Finance Kontabilitet   1986

Lendët

Bazat e Financës

Finance Ndërkombëtare

Kerkimet Shkencore

Sistemi financiar e bankar, financat rurale