Asistent Lektore

MSc. Eneida SHEHU (Topulli)

Asistent Lektore

E-mail: etopulli@ubt.edu.al


Është lektore në Departamentin e Matematikës dhe Informatikës, në Universitetin Bujqësor të Tiranës, prej vitit 2014.

Është diplomuar në Degën Informatikë në vitin 2004 dhe ne vitin 2009 ka përfunduar Masterin e Nivelit të Dytë në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Shkencave të Natyrës.  Mbulon modulet “Sistemet e Mbështetjes së Vendimarrjes”, “Sisteme Informacionit të Biznesit”, “Data Mining”,  “Informatike e Aplikuar”.

Ka eksperiencë pune 10 vjeçare si specialiste dhe më tej përgjegjëse e departamentit të Administrimit të Informacionit Bujqësor ne Ministrinë e Bujqësisë me funksione kryesore hartim metodologjie për anketa në nivel kombëtar, krijim dhe administrim bazash të dhënash dhe software për hedhjen dhe manipulimin e të dhënave, analizë të dhënash, publikim etj.

Është angazhuar si eksperte në disa projekte ndërkombëtare. Është autore në disa konferenca dhe artikuj shkencor ne revista ndërkombëtare.

Edukimi

Doktorant- Universiteti Paul Vallery, Montpellier, France

Master i Nivelit të Dytë  në Informatikë, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Tirane, 2009

Diplom ë e Integruar e Nivelit t ë Dytë në Informatikë,  Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Tirane, 2004

Lendët

Sistemet e Informacionit në Biznes, Sistemet e Mbështetjes së Vendimmarrjes, Data Mining, Informatikë e Aplikuar

Kerkimet Shkencore

Sistemet e Informacionit; Data Mining në funksion të Politikave Bujqësore