Master Shkencor ne “Inxhinieri Agroushqimore” – drejtimi Teknologji Ushqimore

Ky program studimi synon pergatitjen e inxhinjereve specialiste te afte te punojne dhe te drejtojne ne te gjitha proceset teknologjike te prodhimit, manipulimit, transformimit, ambalazhimit, ruajtjes e shperndarjes, tregtimit, te kontrollit te cilesise dhe sigurise se ushqimit si dhe sektoreve te kerkimit ne fushen e teknologjise ushqimore.

Objektivat dhe qellimet e Programit te Studimit:

  • Te zoteroje njohuri te thella ne shkencat e ushqimit, te transformimit dhe alterimit te ushqimeve gjate ruajtjes.
  • Te aftesohet ne ndertimin e modeleve matematike te simulimit inxhinjerik te proceseve te prodhimit te ushqimeve, me qellim parashikimin dhe projektimin e sakte te tyre.
  • Te pergatise studentet te jene te afte te analizojne dhe te zgjidhin cdo problem qe lidhet me prodhimin ne teknologjine ushqimore, me qellim garantimin e cilesise dhe sigurise se produktit;
  • Te aftesojne studentet e diplomuar per te zhvilluar me tej veprimtari kerkimore, lidhur me pershtatjen e proceseve te perpunimit me vetite materiale te produktit, me qellim qe te siguroje vlera te shtuara per produktin dhe sigurine ushqimore maksimale.

Kurrikula Teknologji Agroushqimore

Master Shkencor ne “Inxhinieri Agroushqimore” – drejtimi Teknologji Pijesh

Ky program studimi synon pergatitjen e inxhinjereve specialiste te afte te punojne dhe te drejtojne ne te gjitha proceset teknologjike te prodhimit, manipulimit, transformimit, ambalazhimit, ruajtjes e shperndarjes, tregtimit, te kontrollit te cilesise dhe sigurise se pijeve te ndryshme si dhe sektoreve te kerkimit ne fushen e teknologjise ushqimore.

Objektivat dhe qellimet e Programit te Studimit:

  • Te zoteroje njohuri te thella ne shkencat e ushqimit, te transformimit dhe alterimit te pijeve gjate ruajtjes.
  • Te aftesohet ne ndertimin e modeleve matematike te simulimit inxhinjerik te proceseve te prodhimit te pijeve, me qellim parashikimin dhe projektimin e sakte te tyre.
  • Te pergatise studentet te jene te afte te analizojne dhe te zgjidhin cdo problem qe lidhet me prodhimin e pijeve alkoolike dhe jo alkoolike, me qellim garantimin e cilesise dhe sigurise se produktit;
  • Te aftesoje studentet e diplomuar per te zhvilluar me tej veprimtari kerkimore, lidhur me pershtatjen e proceseve te perpunimit me vetite materiale te produktit, me qellim qe te siguroje vlera te shtuara per produktin dhe sigurine ushqimore maksimale.

Kurrikula Vreshtari-Enologji