Pedagog

 

Prof. Asoc. Dr.Rezear KOLAJ

Pedagog

E-mail: rkolaj@ubt.edu.al


Edukimi 

Doktor i Shkencave, UBT, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, 2014.

Master Shkencor, “Finance”, Universiteti i Veliko Tyrnovo, Bulgaria, 2005.

Bachelor, “Finance”, Universiteti i Veliko Tyrnovo, Bulgaria, 2003.

Lendët

Integrimi Evropian.

Ekonomiksi Ndërkombëtar.

Politikat e Tregtisë Ndërkombëtare Bujqësore.

Kerkimet Shkencore

Ekonomiksi Institucional

Financimi i Bujqësisë

Sjellja Konsumatore

Tregjet dhe Politikat

Ekonomiksi i Integrimit Evropian

Ndryshimet Klimatike

Inovacioni Social

Inovacioni Teknologjik,