OFERTE – PUNE

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel administrativ në kategorinë “Specialist” në Sektorin e Financës dhe Kontabilitetit pranë Drejtorisë së Ekonomisë dhe Financës.

1-Specialist-Kategoria IV-a.

Kritere të Veçanta janë: 

Të ketë kryer studimet në fushën e Ekonomisë, brenda dhe jashtë vendit.

Të ketë përvojë pune në fushën përkatëse.

Të ketë njohuri shumë të mira në një nga 5 gjuhët e huaja

Në rast mosplotësimi të kritereve më sipër dosja e aplikantit nuk pranohet.

Konkursi do të zhvillohen në godinën B, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit (kati I), Salla e Projekteve në datën 11/08/2023 në orën 10:00.

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data  08/08/2023.

Kriteret e përgjithshme dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkëngjitura. 

Kriteret 
OFERTE - PUNE