Grupi Mësimor Kërkimor -  i Shfrytezimit Pyjor

Prof. Dr. Vasillaq MINE,

Përgjegjës i GMK

E-mail: vmine@ubt.edu.al

Departamenti i Pyjeve

Prof. Dr. Hajri HASKA,

Lektor

E-mail:  hhaska@ubt.edu.al

Departamenti i Pyjeve

 Hap profilin e plotë