Lektor

 

Dr. Adnand RAMADHI

Lektor

E-mail: 


Edukimi

Studimet Doktorature, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2011

Studimet e thelluara pasuniversitare, Universiteti Bujqësor i Tiranës 2006

Fakulteti i agronomisë, dega Prodhim Bimor;, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2002

Lëndët:

Akaro – nematologji bujqësore.

Dëmtuesit jo insekt të bimëve

Interesat kërkimore

Kërkim në fushat:

Nematologji;


Shkarko CV