FEA Grafiku i Provimeve

Bachelor, Master i Shkencave dhe Master Profesional

Datat e shlyerjeve të detyrimeve (detyra dhe projekte) për studentët e programeve dy vjecare profesionale (kursi i parë), të ciklit të parë të studimeve (Bachelor, kursi i parë dhe kursi i dytë) dhe ciklit të dytë (Master Profesional dhe Master Shkencor, kursi i parë dhe kursi i dytë) për sezonin e vjeshtës do të jenë: dhe 4 Shtator 2023".
*Studentet duhet te paraqiten ne ZSS per te regjistruar modulet qe kane per shlyerje detyrimesh.

Grafiku i zhvillimit të provimeve për Sezonin e vjeshtës, Viti Akademik 2022-2023  

 

Paradiploma dhe diplomimi_Sezoni i vjeshtës

Datat e riprovimeve  para diplomes per ciklin e pare te studimeve Bachelor,  ciklin e dyte te studimeve Master  i ShkencaveMaster Profesional,  si dhe per ciklin e trete Master Ekzekutiv do te jene : 19, 20,  dhe 21 Shtator 2023.

Provimet per datat e mesiperme do te zhvillohen ne oren 13:00. Bashkengjitur do te gjeni sallat e provimeve per keto data. 

Bashkelidhur do te gjeni datat e diplomimit sipas programeve te studimit dhe oraret perkatese.

Njoftim për plotësimin e Formularit A1 dhe A1Z