Laboratori i Agromjedisit dhe Ekologjisë bëhet pjesë e Rrjetit Ndërkombëtar “Global Soil Laboratory Network”

Certifikata e regjistrimit i jepet Laboratorit të Agromjedisit dhe Ekologjisë, Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore, pranë Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit në Universitetin Bujqësor të Tiranës.

Regjistrimi i laboratorit u miratua nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi(FAO) dhe Global Soil Partnership.


24 Janar – Dita botërore e Arsimimit / Edukimit