Lektore

 

Prof. Asoc. Dr. Eda LUGA

Lektore

E-mail: eluga@ubt.edu.al


Edukimi 

Doktoraturë, në Ekonomi dhe Agrobiznes, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2009

Master Shkencor në Studime të Thelluara Evropiane, Universiteti Bujq ësor i Tiranës, 2003

Bachelor në Ekonomi Agrare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2002

Lendët

Sipërmarrje dhe Drejtim i Biznesit të Vogël, Sjellje konsumatore, Menaxhim Karriere

Kerkimet Shkencore

Menaxhim i Bizneseve, Sjellja Konsumatore, Këshillim i Karrierës

Shkarko CV