Kryetare

 

Prof. Asoc. Elvira BELI

Lektore

E-mail: ebeli@ubt.edu.al


Edukimi Profesor i asociuar, Mjeshtër Kërkimesh, Mikrobiologji dhe Siguri ushqimore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2002, Doktor i Shkencave në Mikrobiologjinë Diagnostike, Fakulteti i Mjekësisë Veterianare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1993. Diplomë në Mjekësi Veterinare 1983. Instituti i larte Bujqësor, Tiranë. Lëndët: Mikrobiologji Akuatike, Teknologjitë e Përpunimit të Produkteve Peshkore, Hyrje në Akuakulturë, Kultivimii Molusqeve Bivalvë dhe Karkalecave. Interesat kërkimore Cilësia dhe siguria e ushqimit, vecanërisht produktet peshkore. Teknologjitë e reja të përpunimit të produkteve peshkore. Vlerësimi i ndotjes të mjediseve ujore, fokusuar ne agjentët biologjikë të ndotjes.