Lektore

 

Dr. Erdona DEMIRAJ

Lektore

E-mail: edemiraj@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, Shkenca Mjedisore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2018

Master Shkencor në Inxhinieri Agromjedisi, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2010

Bachelor në Inxhinieri Agromjedisi, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2008

Interesat kërkimore

Shkenca Mjedisore, Ndotja e Ujit, Ndotja e Tokës, Rivendosja/Rikuperimi e Ekosistemeve Ujore dhe Tokësore të Ndotura nga Azoti dhe Fosfori, Rikuperimi i Ekosistemeve nëpërmjet përdorimit të Karbonit Aktiv (Qymyr, Biochar), Menaxhimi i Makroelementeve në Ekosistem, Bilanceve të Azotit për ruajtjen e ekujlibrit të tij në mjedis, Vlerësim i Ndikimeve në Mjedis të ndotjes së tokës dhe ujrave.


Shkarko CV