Asistent Lektor

 

MSc. Fatos HUQI

Asistent Lektor

E-mail: fhuqi@ubt.edu.al


Edukimi

2016: Master Shkencor në Inxhinieri Agromjedisi, Universitetit Bujqësor i Tiranës.
2014: Bachelor në Inxhinieri Agromjedisi dhe Ekologji, Universitetit Bujqësor i Tiranës.

Lëndët:

Bazat e Prodhimit Bimor, Toka dhe Menaxhimi i Saj, Hyrje në Shkencën e Tokës, Bazat e Shkencës së Tokës.

Interesat kërkimore

Fushat me interes kërkimor lidhen kryeshit me administrimin dhe menaxhimin e tokës, ruajtjen e tokës bujqësore, konsolidimi i tokës si një mjet për zhvillimin e qëndrueshëm rural.

Shkarko CV