Informacion për GKM-DSHPV

Departamenti i Sh ëndetit Publik Veterinara përbehet nga tre grupe Kërkimore Shkencore

Grupi 1: Siguria Ushqimore dhe Shëndeti Publik

 1. Zbulimi i shkaktarëve mikrobikë patogjenë dhe mashtrimeve përmes metodave të biologjisë molekulare si dhe kontaminantëve në zinxhirin produktiv të produkteve me origjinë shtazore.

 

 1. Sigurimi i sistemeve të menaxhimit të cilesisë në Operatorët e Biznesit Ushqimor.

 

Anëtarët e GMK-së

 1. Prof. Asoc. Fatmira Shehu (Kryetar)
 2. Prof. Dr. Bizena Bijo
 3. Prof. Asoc. Jani Mavromati
 4. Dr. Egon Andoni

 

Grupi 2: Mikrobiologjia Klinike dhe Patologjitë në Ekosistemet e specieve në Rritje Industriale

Zoonozat e trasnmetueshme në specie të ndryshme kafshësh dhe shpendësh dhe ndikimi mbi shëndetin publik

 

Anëtarët e GMK-së

 1. Dr Sonila Çoçoli (Kryetar)
 2. Prof. Dr. Pranvera Çabeli
 3. Prof. Dr. Ilir Kumbe
 4. Prof. Dr. Natalia Shoshi

Grupi Mësimor Kërkimor 3: Sëmundjet Infektive të Kafshëve Bujqësore, të Egra dhe Peshkut

 1. Studimi i zoonozave në kafshët bujqësore dhe faunën e egër, kontrolli i tyre dhe vlerësimi i riskut tek njerëzit. Studimi i Sëmundjeve të bletës dhe shkaqeve të reduktimit të popullatave të bletës.

 

 1. Studime mbi Sëmundjet e peshqëve dhe Manaxhimi i Akuakulturës

Anëtarët e GMK-së

 1. Asoc. Kastriot Korro (Kryetar)
 2. Dr. Xhelil Koleci
 3. Asoc. Dritan Laçi