Kurikula e Studimeve FBM

Departamenti i Agromjedisit dhe Ekologjisë

  Agromjedis dhe Ekologji Bachelor

Inxhinieri Agromjedisi Master Shkencor 

Menaxhim Mjedisi Master Profesional 

Menaxhimi i Burimeve Natyrore Bachelor

 

Departamenti i Shkencave Zooteknike

  Zootekni dhe Biznes Blegtoral Bachelor

Zootekni Master Shkencor

   

Departamenti i Akuakulturës dhe Peshkimit  

Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi Bachelor 

Akuakulturë Master Shkencor

  

Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

Mbrojtje Bimësh Bachelor

Mjekësia e Bimëve Master Shkencor

Mbrojtja e Bimëve dhe Fitofarmacia Master Profesional

 

  Departamenti Hortikulturë dhe Arkitekturë Peizazhi

  Arkitekturë Peizazhi Bachelor 

Hortikulturë Bachelor

Hortikulturë Master Shkencor

Arkitekturë Peizazhi Master Profesional

 

Departamenti i Shkencave Agronomike

  Prodhim Bimor Bachelor

Prodhim Bimor Master Shkencor

Energjitë e Rinovueshme Master Shkencor  

Komunikim dhe Ekstension Bujqësor Master Profesional