Grupi Mësimorë Kërkimor - Gjenetika dhe Përmirësimi Gjenetik

Finacë Kontabilitet - Master Shkencave

Grupi Mësimorë Kërkimor - Gjenetika dhe Përmirësimi Gjenetik