Pedagoge

Prof. Dr. Magdalena CARA

Pedagoge

E-mail: magdacara@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, në Kimi, Tema: Evidentimi i nivelit të mbetjeve, shkallës së degradimit të disa pesticideve dhe impaktit të tyre në mjedis. Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, 2007.

Master Shkencor, titulli i SHPU: “Përpunimi i lëndëve të para”.

Mikroteza: Evidentimi i skemave të trajtimeve me pesticide në ambjente të mbrojtura dhe vlerësimi i impakteve mjedisore” Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, 2002-2004.

Bachelor në Kimi, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, 1983 – 1988


 Lëndët:

  • Kërkimi Shkencor dhe Analiza Instrumentale (MSh).
  • Produktet për Mbrojtjen e Bimëve (MSh).
  • Përdorimi i qëndrueshëm i pesticideve, toksikologjia dhe biokimia e tyre (MP).
  • Mjedisi, Bima dhe Pesticidet (MSh).
  • Menaxhimi i pesticideve, Përdorimi dhe marketimi i tyre (MP).
  • Diagnoza, Bioteknologjia e aplikuar dhe Mykotoksinat (MSh).

Interesat kërkimore

  • Diagnoza e avancuar e patogjenëve bimorë me metodat molekulare dhe serologjike: Polymerase Chain Reaction (PCR), Real – Time PCR, Real – Time Loop-mediated isothermal amplification (LAMP), ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay), DTBIA (Direct Tissue Blot Immunoassay), etj.
  • Kërpudhat toksigjenike, Mykotoksinat.
  • Përdorimi i Qëndrueshëm i Pesticideve, mbetjet dhe vlerësimi i riskut të tyre në shëndet dhe në mjedis.

Shkarko CV