Lektore

Prof. Dr. Natasha HODAJ

Lektore

E-mail:  nhodaj@ubt.edu.al


Edukimi 

Profesor Dr. i Shkencave të Ekonomisë, 27 Qershor 2007. Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit,Universiteti Bujqësor i Tiranës.

Profesor i Asociuar i Shkencave të Ekonomisë, 21 Maj 1999. Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës.

Doktor i Shkencave të Ekonomisë, 12 Qershor 1993. Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës.

Master Shkencor në Ekonomi dhe Politikë Agrare, 02. Maj. 1978. Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit,Universiteti Bujqësor i Tiranës.

Bachelor në Ekonomi dhe Politikë Agrare, Qershor 1977 Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit,Universiteti Bujqësor i Tiranës.


Lendët

Ekonomia dhe politikat mjedisore. Ekonomia e Burimeve Natyrore dhe Mjedisi. Ekonomia e Bujqësore. Organizimi dhe Planifikimi Territorial, Institucione dhe aktorë në territory, Administrim territorial  dhe planifikim dhe qeverisje territoriale

Kerkimet Shkencore

Ekonomi. Politika Ekonomike dhe Burimet Natyrore. Ekonomia dhe Politika Mjedisore, Organizimi dhe Planifikimi i Territorit

Interesa  kërkimor në problemet me implikime socio-ekonomike, të tilla si punësimi, gjenerimi alternativ i të ardhurave, çështjet sociale, shpërndarja e inputeve, shërbimet e konsumatorit dhe shoqatat e fermerëve.

Interesa kerkimi si menaxher i problemeve socio-ekonomike, menaxhim të projekteve dhe studime për dhe programe studimi arsimore, të tilla socio-ekonomike / sondazhe; Menaxhimi i ndërmarrjeve / fermave bujqësore; Bashkëpunimi dhe Integrimi në Bujqësi; Planifikimi bujqësor; Menaxhimi Strategjik në Bujqësi.

Shkarko CV