Sektori i Projekteve COST

Udhëzues dhe Manual Pagese

 

Sekretaria Mesimore

Sekretaria Mësimore kryen regjistrimin e studentëve fitues në programin Bachelor sipas udhëzimeve të MASR dhe përcaktimeve të bëra në Statutin e UBT dhe Rregulloret e brendshme të Fakulteteve; Pranimi i aplikimeve dhe regjistrimeve të studentëve për ciklin e dytë dhe të tretë të studimeve Master Shkencor dhe Master Profesional, Master Ekzekutiv dhe Doktoraturë; Regjistrimin në databazën elektronike të studentëve që kanë mbaruar studimet Bachelor sipas mesatares përkatëse; Çeljen dhe plotësimin e regjistrave themeltarë në hard copy dhe në formë elektronike për studentët në programet Bachelor, Master Profesional dhe Master Shkencor sipas vitit akademik; Çeljen dhe plotësimin e regjistrave të notave, librit të diplomimit të studentëve në hard copy dhe në formë elektronike; Regjistrimi i të gjitha notave dhe pasqyrave të detyrimeve dhe rezultateve të provimit në pasqyrat përmbledhëse. 

Mimoza Bruci 

 • E-mail:  mfeta@ubt.edu.al
  Përgjegjësi për programet e studimit: 

  Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural (BA , MP, MSC),

  Ekonomiks i Aplikuar BA,

  Menaxhimi i Turizmit Rural (BA, MP),
  Agroturizem dhe mikepritja (2- vjeçare),

  Master Ekzekutiv

Manushaqe Meta 

 • E-mail:  mmeta@ubt.edu.al
  Përgjegjësi për programet e studimit: 

  Finance Kontabilitet (BA, MP, MSC), 

  Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale (BA, MSC), 

  Biologji Marine dhe Akuakulture (BA, MP, MSC) ,

  Teknologjite e prodhimit ne akuakulture (2- vjeçare)

Drita Buçpapaj

 • E-mail:  dbucpapaj@ubt.edu.al
  Përgjegjësi për programet e studimit: 

  Arkitekturë Peizazhi (BA, MP, MSC),

  Mbrojtje Bimesh (BA, MP,MSC),

  Hortikulture (BA, MP, MSC),

  Agronomi (BA, MSC),

  Agromekanizim (BA, MSC),

  Kopshtari, 

  Teknolog Bujqesor

Jonela Hysenaj

 • E-mail: jhysenaj@ubt.edu.al
  Përgjegjësi për programet e studimit: 

  Mjekesise Veterinare,
  Fakulteti I Shkencave Pyjore

Mevjola Mejdani

 • E-mail:  mmejdani@ubt.edu.al
  Përgjegjësi për programet e studimit: 

  Menaxhim Agrobiznesi ( BA, MP, MSC),
  Informatike Biznesi (BA, MP, MSC), 

  Menaxhimi I sistemeve te informacionit (2- vjeçare),

  Doktorature FEA,

  Teknologji e pijeve alkoolike dhe jo alkoolike,

  Teknologji Agroushqimore MSC, 

  Bioteknologji Ushqimore MSC, 

  Shkencat e Ushqimit MSC, 

  STEPS  MSC


Elona Shukulli

 • E-mail: eshukulli@ubt.edu.al
  Përgjegjësi për programet e studimit: 

  Teknologji Agroushqimore (BA, MP,)
  Shkencat e Ushqimit dhe te ushqyerit,

  Inxhinieri Agromjedisi ( BA, MP, MSC),

  Menaxhimi I Burimeve Natyrore (BA, MSC)