Senati Akademik

Anëtarët e Senatit që përfaqësojnë personelin mësimor shkencor duhet të gëzojnë kategorinë “Profesor” ose të kenë gradën shkencore “Doktor” (PHD), të fituar pranë Universiteteve të vendeve anëtare të OECD-së ose BE-së .