Kryetare

 

Prof. Dr. Valentina ARAPI

Lektore

E-mail: varapi@ubt.edu.al


Edukimi

Titulli  akademik “Profesor”,2013.

Profesor i Asocuar,1999

Kandidate e Shkencave”,1992, ekuivalente me ” Doktor i  Shkencave”, PhD, gradë akademike   në 04.11.1994,

Diplomuar  “Kimi Industriale”, Fakulteti i Shkencave të  Natyrës, i Tiranës 1978.

Lëndët:

Kimi Organike,  në nivelin Bachelor.

Kimi e Produkteve Natyrore, në nivelin Master Shkencor.

Interesat kërkimore

Vlerësimi i treguesve cilësore dhe sasiorë i drithrave të kultivuara në vendin tonë