Grupi Mësimor Kërkimor - Menaxhim Turizmi

Prof. Dr. Bardhyl CEKU,

Lektor

E-mail: bardhi.ceku@gmail.com

Departamenti Menaxhim Turizem Rural

Prof. Asoc. Dr. Xhevaire DULJA, Përgjegjëse Departamenti

E-mail: xhdulja@ubt.edu.al

Departamenti Menaxhim Turizem Rural

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Edmond KADIU,

Lektor

E-mail: ekadiu@ubt.edu.al

Departamenti Menaxhim Turizem Rural

 Hap profilin e plotë

Dr. Shpresim DOMI,

Lektor

E-mail: shdomi@ubt.edu.al

Departamenti Menaxhim Turizem Rural

 Hap profilin e plotë

Dr. Arben TERPOLLARI,

Lektor

E-mail: aterpollari

Departamenti Menaxhim Turizem Rural

Profili shkencor  GMK   “Menaxhim  i Turizmit Rural”

Aktiviteti shkencor i stafit të GMK_MTR është kryesisht i fokusuar në fushat e kërkimit shkencor si: Menaxhim Turizmi_Agroturizmi_Turizmi Rual, Menaxhim Cilësie, Produkte Territori, Marketing Turizmi, strategji dhe Politika të Turizmit, Menaxhimi I Akomodimit,  etj. Lëndet që realizon ky staf mbulojnë kurrikulat e të tre progameve që MTR ofron si ai Bachelor, Master profesional si dhe programi 2 vjeçar Agroturizëm dhe Mikpritje.

Më konkretisht këto module janë: Menaxhim Turizmi, Ekonomi Turizmi, Menaxhim i Turizmit të Qëndrueshëm,  Produktet e Territorit, Komunikim Biznesi, Bazat e Turizmi, Ekoturizëm, Marketing Turizmi, Menaxhim i Akomodimit në Turizëm, Politikat dhe Strategjitë e Turizmit, Sjellja e Konsumatorit Turistik, etj. Theksojmë se pjesa dërrmuese e këtyre lëndëve janë Lëndë Karakterizuese e me peshë specifike në Kategorizimin e Lëndëve të të tre këtyre programeve të MTR_së.